Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania i co powinien on zawierać?

1. Gdzie znajdę wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem?

W serwisie internetowym Rzecznika dostępny jest interaktywny formularz. Możesz również wypełnić formularz w pliku .doc.


2. Jakie informacje powinienem zawrzeć we wniosku?

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powinien zawierać co najmniej:

1)      oznaczenie stron (jedną stroną jest zgłaszający, drugą podmiot, którego dotyczy spór, w szczególnych wypadkach stron może być więcej);

2)      dokładne określenie żądania (napisz, czego domagasz się od drugiej strony sporu i w związku z jakim zdarzeniem);

3)      wniosek o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu przez Rzecznika (umieściliśmy odpowiednie sformułowanie we wniosku);

4)      Twój Podpis (wystarczy, że podpiszesz wniosek, zrobisz jego skan i prześlesz do Rzecznika pocztą elektroniczną, wniosek możesz podpisać także jedynie za pomocą klawiatury komputera). W przypadku wypełnienia formularza interaktywnego składanie podpisu nie jest konieczne.

We wniosku powinny się również znaleźć następujące elementy:

1)      opis okoliczności sprawy (napisz, co się wydarzyło);

2)      informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego (napisz, kiedy złożyłeś reklamację do przewoźnika oraz czy otrzymałeś odpowiedź);

3)      kopie posiadanych przez Ciebie dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku (np. korespondencja z przewoźnikiem);

4)      pełnomocnictwo (oryginał lub kopia), jeżeli wniosek składa Twój pełnomocnik lub jeden z pasażerów reprezentuje pozostałych.

Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać także następujące oświadczenia:

1)      o podjęciu próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego wraz ze wskazaniem daty podjęcia takiego kontaktu (tj. najczęściej daty złożenia reklamacji);

2)      o tym, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Rzecznika albo inny właściwy podmiot, albo sąd.

Napisz również, czy wyrażasz zgodę na doręczanie pism stronom postępowania i wymianę informacji pomiędzy stronami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli się na to zgadzasz, podaj również adres e-mail.

 

Może się wydawać, że procedura jest skomplikowana – nie przejmuj się! Wystarczy, że będziesz krok po kroku wypełniał dostępny na naszej stronie wniosek, uwzględniliśmy w nim wszystkie istotne elementy.


3. Czy mogę prosić Rzecznika o oszacowanie wartości roszczenia?

Nie. Określenie przedmiotu sporu, tj. wysokości roszczenia, jest obowiązkiem wnioskodawcy. Rzecznik analizuje okoliczności sprawy i przedstawia propozycję rozstrzygnięcia sporu, nie jest jednak uprawniony do określenia kwoty roszczenia. Wypełniając wniosek musisz wpisać, jakiej kwoty oczekujesz od drugiej strony sporu.


4. Wypełniłem wniosek, jak mogę go złożyć?


  • pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

  • osobiście. W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego otrzymasz formularz wniosku, który należy wypełnić i złożyć w kancelarii Urzędu. Jeżeli nie mieszkasz w Warszawie możesz również otrzymać wydrukowany formularz wniosku i następnie złożyć go w sekretariatach Oddziałów Terenowych UTK. Dane adresowe Oddziałów dostępne są tutaj.
  • za pośrednictwem Platformy ODR. Możesz z niej skorzystać, gdy umowa przewozu została zawarta przez Internet. Zachęcamy do wykorzystania tego narzędzia w przypadku sporów transgranicznych, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność w innym państwie. Zaletą platformy jest bowiem możliwość tłumaczenia dokumentacji sprawy, można również wyszukać podmiot ADR właściwy do rozpatrzenia sporu. W innych przypadkach dogodniejsze może być wykorzystanie pozostałych, wskazanych powyżej, sposobów złożenia wniosku.

Pamiętaj, że możesz także skorzystać z interaktywnego formularza i złożyć wniosek za jego pośrednictwem. Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej.


5. Co się stanie, jeżeli mój wniosek będzie niekompletny?

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych Rzecznik wezwie Cię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim wypadku napiszemy dokładnie, jakich dodatkowych informacji potrzebujemy.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za doręczone z dniem następującym po dniu wysłania.

W przypadku gdy nie uzupełnisz wniosku Rzecznik będzie prowadził postępowanie na podstawie posiadanych dokumentów i dowodów.


6. Czy jeżeli nie mam podpisu elektronicznego korespondencja musi być prowadzona papierowo?

Nie. Podpis elektroniczny nie jest wymagany – wystarczy, że wypełnisz interaktywny formularz. Jeżeli wolisz wydrukować i wypełnić papierowy wniosek możesz go następnie zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną. Uzupełniając plik zawierający wniosek możesz także podpisać go za pomocą klawiatury komputera.

Przejdź do góry strony